TURKEY - ASIA MINOR, Iolia, Ionia, Frygia, Karya, Lycia, Pamfylia - dimitrastasinopoulou